Escoltar

Què és un certificat d'empleat públic

Un certificat d’empleat públic és un document electrònic firmat, emès per una entitat de certificació, que identifica una persona com a empleat públic d’una administració i relaciona aquest empleat amb unes dades de verificació de firma. D’aquesta manera es relacionen unes dades d’una persona titular amb una administració, organisme o entitat.

Per poder generar aquests certificats una entitat de certificació com pot ser la FNMT, estableix uns procediments que s’han de seguir i firma electrònicament les dades que consten en el certificat.

En el certificat d’empleat públic s’inclouen bàsicament quatre tipus de dades:

  • Dades personals: Nom i llinatges i DNI.
  • Nom de la institució, CIF i adreça del lloc de feina.
  • Opcionalment, telèfon de contacte, fax i adreça de correu electrònic.
  • Opcionalment, unitat organitzativa i càrrec.

Un certificat d’empleat públic en software és un certificat que s’instal•la i s’empra en un ordinador personal. Els empleats de la UIB el poden obtenir seguint aquestes intruccions.