Escoltar

Alumnat col·laborador

Les aules d'informàtica tenen assignats 6 alumnes col·laboradors de tecnologia. La seva funció la marca l'acord normatiu 8876 pel qual s’aprovà la normativa d’espais informàtics comuns per a la docència a la UIB. Són els que s'encarreguen d'obrir-les i tancar-les, de procurar que funcionin el millor possible, de vetllar pel compliment de les normes d'ús de les aules i d'ajudar els usuaris quan hi tenen dificultats. 

Pot optar a ser alumne col·laborador qualsevol alumne de la UIB. El mecanisme de selecció d'alumnes col·laboradors es fa mitjançant la borsa d'alumnat col·laborador de tecnologia de la UIB. La seva creació i normativa ve reglada pels acords normatius 8193 i 8194 de novembre de 2007.

Els alumnes aspirants a la borsa han de presentar l'imprès de sol·licitud degudament emplenat, i lliurar la següent documentació exigida al Centre de Tecnologies de la Informació: 

a) Full de sol·licitud (133KB) 
b) Expedient acadèmic
c) Breu currículum vitae

Actualment s’ofereixen 6 places de col·laborador a les aules d’informàtica (3 de torn de matí i 3 de torn d’horabaixa).

Els alumnes que col·laboren actualment a les aules són:
Edifici Alumnes
Ramon Llull - G.Cifre - B.Pinós
Pérez Rebassa, Pau 
Ramon Llull - G.Cifre - B.Pinós
Vallori Aguiló, Joan Albert
G.M. Jovellanos
Devis Juncosa, Luís
G.M. Jovellanos
Serra Malagrava, Telm
Mateu Orfila
Delgado Calvo, Miquel
Mateu Orfila 
Serra Rebassa, Joan Lluís

 

Relació d'alumnes col·laboradors a les aules des de l'any 1996.  Històric Alumnes (1,4MB)