Escoltar

Manual de funcionament de VDI des de dispositius personals

Els escriptoris virtuals per a alumnes de la UIB, a més de ser accessibles des dels ordinadors de les aules d'informàtica, també ho són des d'ordinadors particulars. L’accés des de fora de les aules d'informàtica, ja sigui des de casa o des de la Wi-Fi corporativa, es fa sempre via portal web. Poden usar-se indistintament: https://vdialu.uib.cat  o  https://vdialu.uib.es.

L'accés als escriptoris pot fer-se de dues maneres: directament utilitzant un navegador que suporti HTML5 o des d’una aplicació client RDP (en aquest cas cal tenir instal·lat un connector a l'ordinador). Les diferències principals entre les dues maneres es mostren a la taula següent:  


navegador HTML5
client RDP
Necessita instal·lar software addicional NO
SI
Obertura de l’escriptori virtual en un navegador en un programa addicional
Permet utilitzar unitats/discs del PC local NO SI
Passar fitxers de l’escriptori al PC local arrossegar i amollar sobre unitat compartida navegar per unitats compartides
Passar fitxers del meu PC a l’escriptori  arrossegar i amollar sobre el navegador navegar per unitats compartides
Impressores locals NO SI
So SI (*) SI
Connexió des de dispositius mòbils SI
NO
Problemes detectats
MacOS X problemes a l'escriure accents (**) -
 (*) Windows: NO reprodueix so amb Internet Explorer. SÍ reprodueix so amb Firefox, Chrome i Microsoft Edge.
      MacOS X: Alguns problemes de reproducció amb Safari. SÍ reprodueix so amb Firefox i Chrome.
      Linux: Reprodueix so amb Firefox i Chrome.
(**) Depenent del navegador utilitzat: Chrome sense problemes. Firefox a l'escriure un caràcter accentuat es repeteix tres cops. Safari a l'escriure un caràcter accentuat s'escriu l'accent i després el caràcter accentuat.
 

Connexió als escriptoris virtuals

Com s'ha dit, es fa sempre via portal web. Poden emprar-se indistintament qualsevol de les adreceshttps://vdialu.uib.cat  o https://vdialu.uib.es.

Pantalla de login d'escriptoris virtualsA la part superior dreta del portal es troben botons per a descarregar el connector (1), d'informació (2), idioma (3) i, un cop l’usuari ha accedit amb les seves credencials, preferències d'usuari i sortir (4). 

Pantalla de login d'escriptoris virtualsL'usuari ha d'utilitzar credencials d'UIBdigital. Un cop validades les credencials, apareixerà una pantalla on s'ofereixen els diferents escriptoris virtuals als que l'usuari té accés. Una imatge semblant a la següent:

escriptoris disponiblesL'usuari hauria de triar l'escriptori corresponent als seus estudis, d'aquesta manera es garanteix que trobarà els programes que necessita. A l’apartat de Programari d’aquesta web es pot trobar un llistat dels programes instal·lats  a cada escriptori. L'usuari pot triar el mode d’accés als escriptoris. Cal pitjar sobre la rodeta que hi ha al costat del nom de l’escriptori:

Triar configuració

Apareixerà una finestra amb les dues connexions possibles: HTML5 (s'obri al navegador) i RDP (necessita connector), tal com mostra la següent imatge:

escriptoris amb finestra de protocolsL’usuari selecciona l’opció que vol utilitzar fent un click a sobre. També es pot connectar fent un click directament sobre la icona d’un escriptori. En aquest cas s’utilitzarà la connexió HTML5 (s’obri al navegador), que és la que hi ha configurada per defecte. Independentment de la manera en que es faci la connexió, recordeu que cal pitjar el botó de Cerrar sesión del menú Inicio de la part inferior esquerra de l’escriptori un cop acabat d’utilitzar

Connexió des del navegador amb HTML5

Si l’usuari selecciona l’opció HTML5 (s’obri al navegador) NO caldrà que el seu ordinador tengui instal·lat cap connector. L’escriptori virtual s’obri dins una finestra del navegador on l’usuari s'ha validat amb les seves credencials. Una altra manera de tenir una connexió d’aquest tipus és si l’usuari fa click directament a sobre la icona d’una facultat o escola.

Algunes limitacions conegudes de la connexió per HTML5 respecte a la connexió per client RDP són:
  - No reprodueix àudio des dels escriptoris virtuals.
  - No es té accés a les unitats de l’ordinador local.
  - No es poden utilitzar impressores de l’ordinador local.
  - Si la connexió es fa des d’un macOS X, es recomana utilitzar Chrome com a navegador, per tal de no tenir problemes a l’escriure paraules amb accents.

Algunes avantatges de la connexió per HTML5 sobre la connexió per client RDP són:
 - No cal instal·lar res a l’ordinador local.
 - Permet connexions des de tabletes i mòbils.
 - Per a copiar fitxers a l’escriptori des del PC local basta arrossegar-los i amollar-los
.

Establint la connexió

Quan s’estableix la connexió a l’escriptori remot pot aparèixer en pantalla un missatges indicant que s’està establint la connexió. També pot aparèixer un missatge d’error de connexió per timeout. En aquest cas cal intentar la reconnexió, pitjant Reconnect.

connecting Connection timeout

missatge d'establint connexió

missatge de timeout

Quan s’estableix una connexió directa des del navegador amb HTML5 a l'escriptori virtual es crea una nova unitat. Apareix a l’Explorador de Windows a l’apartat Otros amb el nom G en Guacamole RDP. Dins aquesta unitat es pot veure un directori anomenat Download

unitat G guacamole carpeta download dins unitat G guacamole

unitat G en Guacamole RDP

carpeta Download dins la unitat G en Guacamole RDP


Aquesta unitat G en Guacamole RDP s’utilitza per a traspassar fitxers entre el PC local i l’escriptori virtual. Realment és una carpeta compartida en un servidor. Els fitxers que es copien a aquesta unitat es mantenen temporalment al servidor durant tot un dia. Això implica que si, durant un mateix dia, l’usuari (credencials d’UIBdigital) accedeix varies vegades als escriptoris virtuals, trobarà els seus fitxers en aquesta unitat. S’esborren cada vespre. 

Apache Guacamole, es l’aplicació web HTML5, open source, que utilitza UDS per a accedir remotament als escriptoris virtuals. 

Transferència de fitxers entre PC local i escriptori virtual (upload)

Per a copiar fitxers del PC local a l’escriptori cal arrossegar els fitxers des del PC local a sobre de l’escriptori virtual (a qualsevol lloc) i amollar-los. A la part inferior dreta de l’escriptori apareixerà una barra de procés i un missatge informatiu un cop s’hagi copiat el fitxer. 

upload file transfer upload complet

barra de procés de transferència de fitxer

còpia realitzada

 Els fitxers copiats es troben a l’arrel de l’unitat G en Guacamole RDP de l'escriptori. Cal refrescar la finestra per veure’ls. Refrescar pantalaa

Transferència de fitxers entre escriptori virtual i PC local (download)

Per a moure fitxers al PC local des de l’escriptori virtual cal arrossegar-los i amollar-los a la carpeta Download  de l’unitat G en Guacamole RDP de l’escriptori virtual. Un cop amollats, a la part inferior dreta de l’escriptori apareixerà una finestra on caldrà confirmar la còpia pitjant el botó Download. Abans, si el fitxer és gros, la finestra pot mostrar el procés de càrrega.

file transfer download file transfer process
confirmació de la còpia procés de càrrega

Impressió de documents 

Des d’un escriptori virtual amb connexió directa des del navegador amb HTML5 no es pot enviar a imprimir un document directament a una impressora connectada al PC local. Es poden enviar a imprimir documents a les copisteries del campus, com es fa des de qualsevol aula d'informàtica, seleccionant la impressora COPISTERIA en https://print.uib.es:631.

A l’escriptori virtual s’ha creat una impressora anomenada Guacamole (2 redireccionado)

HTML5 impressores

Si s’envia a imprimir un document a aquesta impressora, es genera un fitxer PDF a la carpeta del PC local definida a les preferències del navegador com a ubicació dels arxius de descàrrega. Com a l’apartat anterior, caldrà confirmar la còpia pitjant el botó Download (figura "configuració de còpia"). No envieu a imprimir documents PDF amb aquesta impressora. Pot donar problemes. Millor simplement transferiu-los com s’ha explicat a l’apartat anterior.

Eines pròpies de connexions HTML5

Quan es té una connexió als escriptoris virtuals directa des del navegador amb HTML5, si pressioneu simultàniament les tecles Ctr + Alt + Shift(majúscules), apareixen una sèrie d’eines (per a fer-les desaparèixer de la pantalla pressioneu les mateixes tecles):

Copiar i enganxar textos Canviar el funcionament del teclat Canviar el funcionament del ratolí

portapapers

Quan voleu copiar i aferrar text entre màquina virtual i ordinador, si alguns caràcters especials del teclat no es reconeixen, millor utilitzeu el quadre de text per transferir el text.

teclat

Això és necessari per a usuaris amb dispositius mòbils que no tenen un teclat físic i no poden escriure en els seus escriptoris virtuals.

ratoli 

El ratolí es pot gestionar de manera tàctil, si disposeu d'un trackpad: arrossegament per moure el punter del ratolí i un toc per fer clic.

Connexió via RDP amb connector

Com hem dit si l’usuari selecciona l’opció RDP (necessita connector) caldrà que el seu ordinador tengui instal·lat un connector d'UDS i un client RDP. 

Instal·lació del connector

Per a la creació, gestió i manteniment d'escriptoris virtuals la UIB empra l'eina UDS de Virtual Cable. Existeixen connectors per als diferents sistemes operatius d'ordinador personal: Mac OS X (a partir de 10.6), Linux (Debian/Ubuntu, Red Hat/Fedora, Suse, linux genèric) i Windows (mínim Windows 7). 

A la part superior dreta de la pàgina principal del portal web cal pitjar sobre el botó "Connector UDS"  i apareixerà una pantalla semblant a la següent imatge, dependrà del sistema operatiu de l'ordinador de l'usuari.

 baixar connector

Cal seleccionar l'opció en funció del sistema operatiu de l’ordinador i es descarregarà el necessari. S’ha d’executar el fitxer o fitxers descarregats i fer la instal·lació seguint les passes indicades, que dependran del sistema operatiu.

NOTA per a macOS X: Inclou dos instal·ladors: un client RDP i un connector UDS. Cal utilitzar la versió inclosa del client RDP, versions posteriors poden no funcionar. Al fer les instal·lacions es pot tenir un missatge que l'aplicació no es pot obrir perquè prové d'un desenvolupador no identificat. Si és així, caldrà desbloquejar o autoritzar (segons la versió de macOS) a la Preferència de Sistema del macOS de "Seguretat i Privacitat".

Quan s'accedeix a un escriptori el client RDP demana validar les credencials un altre cop. Si teniu instal·lat un MacOS modern us apareixerà de tan en tan el misstage següent. Ignorau-lo, pitjant "D'acord"

RDP antic

NOTA per a Linux: Requereix Python 2.7. Hi ha quatre instal·ladors diferents per a versions de: Debian i Ubuntu; Red Hat, Fedora i Centos; Suse; Linux genèric.

El primer cop que s'accedeixi a un escriptori via RDP amb connector s'ha d'autoritzar a obrir l'enllaç amb l'aplicació UDSClient instal·lada. Si es marca l'opció de recordar-ho no es tornarà a demanar. Només el primer cop, també apareixerà un missatge indicant que cal confiar en el servidor vdialu.uib.es. 

RDP confiar en vdialu.uib.esL'escriptori virtual és una aplicació més dins l'entorn del sistema operatiu del dispositiu emprat. Si el dispositiu és un ordinador, es pot redimensionar, minimitzar i emprar altres aplicacions de l'ordinador local.  

Accés a unitats locals: discs durs, dispositius USB, etc.

Quan es connecta via RDP (necessita connector), des dels escriptoris virtuals es té accés a les unitats i dispositius de l'ordinador local. Si s'obri l'equip de l'escriptori virtual (es fa doble click sobre Equipo) es veu una cosa semblant a la imatge següent, dependrà de la configuració de l'ordinador local.

pantalla amb unitats de disc 

  • Unidades de Disco Duro, Win7 (C:) és el disc dur de l'escriptori virtual.
  • Otrossón les unitats de l'ordinador local: disc durs, CDs, DVDs, dispositius USB, etc.

Accés i transferència de fitxers entre escriptori virtual i PC local

Quan es fa la connexió es fa via RDP (necessita connector), des dels escriptoris virtuals es té accés als fitxers de qualsevol unitat de l'ordinador local. Només caldrà fer ús de l’Explorador de Windows per a accedir-hi. Des de l’escriptori virtual es poden crear, editar, copiar i eliminar fitxers de les unitats locals, tot depenent de la configuració de seguretat del PC local.

Impressió de documents

Es poden imprimir documents a les impressores configurades al PC local des dels escriptoris. Les impressores locals, sortiran amb el seu nom seguides de: (2 redireccionado). Per exemple a la figura següent es veu la impressora “Ricoh Color” que és del PC local i la resta són impressores de l’escriptori virtual.

Impressores per RDPTambé es poden enviar a imprimir documents a les copisteries del campus, com es fa des de qualsevol aula d'informàtica, seleccionant la impressora COPISTERIA en https://print.uib.es:631.