Ús d'ordinadors

Qui pot emprar les aules d'informàtica?

Pot ser usuari de les aules d’informàtica qualsevol membre de la comunitat universitària (alumne, PAS o PDI).També poden ser usuaris de les aules d’informàtica persones externes a la UIB, expressament autoritzades en virtut de convenis signats amb la UIB o d’altres tipus d’usos dels quals es repleguen a l’Acord executiu 5246 del FOU 186 de gener de 2001. Les normes i pautes de comportament dels usuaris i de l'ús dels ordinadors està regulada a l'Acord normatiu 8876 (19/12/2008).

Quan puc emprar els ordinadors?

A les aules hi poden anar usuaris per a fer classes pràctiques o bé per a usar els ordinadors de manera individual i lliure. Mentre no hi hagi classe en podeu emprar els ordinadors. En cas d’haver-hi classe és potestat del professor que la imparteix deixar emprar els ordinadors que hi quedin lliures. Podeu consultar els horaris de classe a la web de les aules. Les normes i pautes de comportament dels usuaris i de l'ús dels ordinadors està regulada a l'Acord normatiu 8876 (19/12/2008).

Què necessit per emprar els ordinadors?

Als ordinadors de les aules d'informàtica, independentment del seu sistema operatiu, cal emprar les credencials (nom d'usuari i contrasenya) d'UIBdigital per identificar-se i iniciar la sessió.

Advertència de seguretat: és molt important que tanqueu la sessió abans de deixar l'ordinador, ja que sou responsable de l'ús que es faci amb les vostres credencials.

 

On he de desar els meus documents de feina?

Podeu desar els vostres documents a una memòria USB o al disc dur de l'ordinador. També us els podeu enviar per correu electrònic a la vostra adreça de correu.

La UIB posa a disposició dels seus estudiants el servei Office 365 per a, entre d'altres coses, guardar fitxers. És accesible a l'adreça:  http://estudiant.uib.cat

Els escriptoris virtuals tenen un directori on està permesa l'escriptura: C:\Usuaris DADES.  Qualsevol document desat a  “Mis documentos”, a l’escriptori, o a qualsevol altre lloc del disc dur, s'esborraran al sortir de la sessió. Esmentar que quan s'empren escriptoris virtuals probablement no s'assigni el mateix escriptori en distintes connexions d'un mateix usuari, malgrat la connexió es faci des del mateix ordinador. Si donat el cas s'haguessin d'intentar recuperar documents cal saber l'ordinador des del que s'ha connectat l'usuari i l'escriptori virtual que se li ha assignat. En aquest entorn recomanam emprar una clau USB per desar-hi els documents. Per tal de preservar la privacitat dels vostres documents us recomanam buidar aquest directori quan acabeu.

Què puc fer si no trobo cap ordinador disponible per a fer les pràctiques?

Si dins l’aula hi ha usuaris que empren els ordinadors per a tasques que vegeu clarament que no són acadèmiques, us podeu adreçar a un alumnes col·laborador responsable de l’aula perquè faci fora aquests usuaris. Un alumne col·laborador s'ocupa a la vegada de vàries aules del mateix edifici o d'edificis propers. Per a localitzar-lo us podeu adreçar a consergeria per tal que el localitzin telefònicament.

Què puc fer si no puc accedir als ordinadors amb les meves credencials de UIBdigital?

Si tampoc us podeu validar a UIBdigital, cal que feu una recuperació de la clau d'accés d'UIBdigital des de la seva pàgina principal.

Per tenir accés als ordinadors, l UIBdigital s'han d'haver signat i validat als serveis adminsitratius (aquest procés s'ha de fer un cop després de la primera matrícula) .

Si us podeu validar a UIBdigital però no als ordinadors de les aules, cal accedir a UIBdigital i fer-hi un canvi de contrasenya. Passats 15 minuts heu de poder accedir als ordinadors de les aules amb la nova contrasenya. 

 

Com fer exàmens a les aules d'informàtica (info per a professors)

Les aules d’ordinadors funcionen actualment amb escriptoris virtuals. Si el professor ho desitgen poden fer exàmens utilitzant els escritoris virtuals. Hi ha dues opcions:
 

 - Es poden emprar els escriptoris que s’ofereixen habitualment dels distints centres per a fer un examen. Si avisau al CTI dels escriptoris que utilitzareu, mitjançant el formulari de suport, es dimensionarà el nombre d'escriptoris disponibles per al moment de l'examen, per tal que no hi hagi esperes a l'hora de fer-lo i es puguin servir immediatament. 

 - Es pot sol·licitar al CTI la creació d’escriptoris específics per a exàmens. Aquests escriptoris funcionen igual que els altres, però tenen totes o part (segons es requereixi) de les següents particularitats:
 
 • Només estan disponibles a la data i horari de l’examen.
 • El número d’escriptoris i el programari dels escriptoris d'examen s’ajusta a les necessitats de l’examen.
 • No es pot accedir a unitats externes als escriptoris (unitats USB, discs locals dels ordinadors,..).
 • L'adreçament IP d'aquests escriptoris és conegut. Des de l'eina d'Aula Digital podeu restringir l'accés al formulari d'examen a només aquest rang IP. Contacteu amb Campus Digital si teniu dubtes de com fer-ho. El altres escriptoris virtuals tenen adreces IP aleatòries i de rangs diferents.
 • Un cop finalitzat l’examen des del CTI es pot facilitar al professor un llistat indicant els usuaris d’UIBdigital que han accedit als escriptoris d’examen, des de quins ordinadors i aules ho han fet i quan ho han fet.
 • Es pot restringir que l’accés a aquests escriptoris només sigui possible des de determinades aules d'informàtica.
 • Es garanteix que no s’accedeix des de wifi, ni des de fora de la UIB, cosa que sí pot fer-se amb altres escriptoris.
 • Es pot personalitzar el nom amb que apareixen al portal web.
 • Si els usuaris necessiten crear fitxers per a l'examen, es poden generar escriptoris amb assignació permanent. L’assignació permanent permet guardar durant un temps els escriptoris i, si escau, es podrien recuperar dades emmagatzemades. L’usuari ha de guardar les dades de l’examen al directori C:/USUARIS Dades/. Aquesta característica s'ha de sol·licitar explicitament.

Podeu sol·licitar la creació d'aquests escriptoris amb una sol·licitud a UIBdigital.

Si teniu algun dubte contectau amb el suport de les aules d'informàtica a través del seu formulari de contacte.

 

 

 

Impressió

Quin procediment he de seguir per imprimir els documents?

1.- Accediu a l’ordinador de l’aula i obriu el document amb l’aplicació corresponent.

2.- Seleccionau imprimir amb la impressora “COPISTERIA en https://print.uib.es:631” i triau les opcions d’impressió (A4, Dúplex, ... ).

3.- Al web de VirtualCopyShop (https://print.uib.es) introduint les credencials d'UIBdigital podeu: verificar que el treball d’impressió s’ha enviat correctament; conèixer el cost del treball d’impressió abans d’anar a copisteria; afegir opcions com, per exemple, l’enquadernació d’un treball d’impressió; eliminar un treball pendent d’imprimir; veure un històric del que heu imprès.

4.- Anau a QUALSEVOL copisteria del Campus per recollir el treball d’impressió, independentment de l'aula des d'on l'heu enviat a imprimir.

També en podeu generar un fitxer PDF.

On em sortiran els documents que envio a imprimir?

Independentment de l'aula des d'on heu enviat a imprimir els documents, podeu anar a qualsevol copisteria del Campus (G.M. de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Ramon Llull o Arxiduc Lluís Salvador) per a recollir el treball d’impressió. Necessitareu introduir les vostres credencials d'UIBdigital.

Què puc fer si els meus documents no em surten a la copisteria?

Si quan anau a la copisteria no apareixen els documents pot ser perquè no heu introduït les vostres credencials d'UIBdigital a l'ordinador des d'on heu imprès els documents:

 • bé a l'iniciar la sessió en ordinadors amb Windows (l'usuari anterior ha deixat la seva sessió oberta, i vosaltres hi heu accedit).
 • o bé a l'hora d'imprimir en ordinadors amb Linux o Mac OSX.

Al web de VirtualCopyShop (https://print.uib.es), introduint les credencials d'UIBdigital, abans d’anar a copisteria podeu verificar que el treball d’impressió s’ha enviat correctament.

Quan he anat a copisteria em surten més documents dels que he enviat a imprimir

Heu deixat la sessió de l'ordinador oberta i algú ha emprat l'ordinador amb les vostres credencials per a imprimir.

Quin temps tenc per recollir les impressions?

Els documents enviats a imprimir romanen durant una setmana a la cua d’impressió. Passat aquest temps s’eliminen automàticament de la cua.

Al web de VirtualCopyShop (https://print.uib.es), introduint les credencials d'UIBdigital, abans d’anar a copisteria podeu verificar la data de caducitat dels treballs d’impressió a la cua.

Quin preu tenen els fulls impresos?

El preu que haureu de pagar per pàgina A4 o A3 l'estableix l'empresa concessionària del Servei de Reprografia.
Si voleu impressions en color o en paper de diferent mida, consultau la manera de fer-ho i el preu a la copisteria.

Quina és la configuració per defecte dels documents a imprimir?

Impressió A4 a doble cara, amb una pàgina per plana, i a mida original del document. No s'auto-ajusta a un A4.

Es pot canviar abans d’enviar a imprimir el document.

Com puc imprimir documents PDF des d'un navegador?

Quan s’obre un arxiu PDF incrustat dins d’un navegador (Microsoft Explorer, Chromium o Firefox) s’ha d’imprimir sempre pitjant la icona d’impressió del visualitzador, com el que es marca en vermell a la figura d’exemple. 

  
 
Els arxius PDF oberts des d’un navegador no han d’imprimir-se mai des de l’opció “Imprimir...” del menú Arxiu o Archivo. Si s’imprimeix des de l’opció “Imprimir...” del menú Arxiu o Archivo només s’imprimirà una part del document.

Aquestes instruccions són vàlides per a imprimir qualsevol arxiu PDF obert incrustat dins un navegador (Microsoft Internet Explorer, Chromium o Firefox).

 

Targeta universitària

Necessito la targeta universitària a les aules d'informàtica?

Per a emprar els ordinadors no importarà l'ús de la targeta universitària. Sí que serà necessària per a recollir els documents a les copisteries. La targeta amb què es recullen els documents ha de ser la targeta que l'usuari té activada a UIBdigital.