Catàleg de serveis d'usuari

El Catàleg de Serveis d'Usuari recull tots els serveis que el Centre de Tecnologies de la Informació (CTI) ofereix als seus usuaris. L'objectiu del catàleg és centralitzar tota la informació de cadascun dels serveis per facilitar-ne el seu ús. De cada servei es presenta la informació disponible relacionada amb ell: sol·licitud del servei, preguntes més freqüents, manuals, suport, indicadors de funcionament, etc.

Es mostren els serveis oferits als col·lectius seleccionats a continuació:

Serveis de suport a l'activitat acadèmica

Aplicacions de docència i investigació dins UIBdigital

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)

Descripció:

Conjunt d'aplicacions web accessibles des de UIBdigital per a la gestió acadèmica i de les tasques docents i de recerca. Inclou, entre d'altres:

 • Guies docents
 • Cronogrames
 • Gestió de llistes de classe i d'exàmens
 • Gestió d'actes
 • Estadístiques i històric de docència
 • Certificats
 • Tutories de matrícula, de carrera i d'assignatures
 • Seguiment econòmic de projectes
 • Accés a teleeducació (Campus Extens)

 

Aplicacions de formació dins UIBdigital

 

Destinataris:

 • Alumnat

Descripció:

Aquest servei, a més de l'accés a l'ensenyament virtual de la UIB, recull també un conjunt d'aplicacions web accessibles des de UIBdigital per a realitzar tràmits administratius relacionats amb la formació. Inclou, entre d'altres:

 • Accés a teleeducació (Campus Extens)
 • Accés a la Universitat (preinscripció)
 • Matrícula
 • Horaris
 • Qualificacions
 • Consulta d'expedients
 • Tramitació de programes de mobilitat
 • Tutories de carrera
 • Inserció professional DOIP (aquest servei no inclou l'atenció a l'alumnat ja que és una funció de FUEIB)
Aules d'informàtica

 

Destinataris:

 • Alumnat
 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

Les aules d'informàtica són espais destinats a la docència on els usuaris disposen d'ordinadors preparats per a dur a terme tasques acadèmiques.

Aquest servei inclou:

 • Administració de les aules d'informàtica per a docència.
 • Programari a disposició de la docència a les aules d'informàtica.
Impressió de documents a les copisteries

 

Destinataris:

 • Alumnat

Descripció:

Aquest servei permet als usuaris enviar documents des dels ordinadors de les aules d'informàtica, biblioteques, laboratoris, etc. del campus a qualsevol centre del servei de reprografia per a imprimir-los. A la copisteria, l'usuari pot, mitjançant les credencials de UIBdigital, llistar, imprimir o esborrar els seus documents. L'ús de les credencials assegura que només l'usuari que ha generat el document pot imprimir-lo.

Suport a teleeducació (Campus Extens)

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del servei Campus Digital

Descripció:

Aquest servei ofereix:

 • Manteniment de l'eina pròpiament dita (actualment Moodle); instal·lació, configuració, actualitzacions, adaptacions funcionals i resolució d'incidents tècnics.
 • Coordinació amb l'oficina de Campus Digital, assessorament en els aspectes tècnics, ajuda en la resolució d'incidents amb els usuaris, usos incorrectes de l'eina, gestió de peticions d'adaptacions de l'eina i planificació plurianual i de canvi de curs.

Aquest servei no inclou l'atenció a l'usuari final (alumnat, PDI, etc.) ja que és una funció de l'Oficina de Campus Digital.

Correcció d'exàmens amb lectora de marques òptiques

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)

Descripció:

El CTI ofereix un servei de correcció d’exàmens de tipus test mitjançant una lectora de marques òptiques.

Serveis de suport a la gestió universitària

Aplicacions dels serveis universitaris
Aplicacions integrades dins l'Aplicatiu de Gestió de l'Organització Acadèmica (AGORA)

 

Destinataris:

 • Personal dels Serveis Administratius (PAS) dels diferents edificis i de les seus amb responsabilitats en la gestió acadèmica
 • Personal del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica
 • Personal d'administració de l'Escola d'Hoteleria
 • Personal d'administració de les escoles adscrites

Descripció:

Àgora engloba tot un seguit d'aplicacions per a donar suport a la gestió acadèmica. Aquest servei inclou, entre d'altres:

 • Proves d'accés a la Universitat.
 • Definició de plans d'estudis.
 • Gestió de preinscripció universitària.
 • Matriculació i automatriculació.
 • Gestió d'horaris i espais.
 • Sol·licitud, gestió i tramitació de beques.
 • Expedient (trasllats, certificats, convalidacions).
 • Actes acadèmiques.
 • Sol·licitud, gestió i impressió de títols oficials i propis.
 • Cerimònia de graduació.

 

Aplicació de comptabilitat

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del Servei de Control i Comptabilitat i del Servei de Pressupost i Tresoreria.
 • Personal Docent i Investigador (PDI) que gestionen projectes.

Descripció:

Aplicació per a efectuar les tasques relacionades amb la comptabilitat de la UIB. Inclou, entre d'altres:

 • Aplicació de gestió de la comptabilitat.
 • Integració de consultes econòmiques personalitzades a UIBdigital.
Aplicació de gestió de personal

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del Servei de Recursos Humans i del Servei de Nòmines i Seguretat Social.

Descripció:

Aplicació per a la gestió dels recursos humans de la UIB. Inclou, entre d'altres:

 • Aplicació de gestió de personal.
 • Integració de consulta de retribucions personalitzades a UIBdigital.
 • Aplicació de control de presència:
  • Gestió de vacances i permisos del personal.
  • Gestió de fitxatges del personal.
  • Integració de consulta del control de presència a UIBdigital.
Aplicació de gestió de despeses de patrimoni

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura.

Descripció:

Aplicació per a la gestió de despeses de patrimoni.

Aplicació de registre de la UIB

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) que realitza tasques de registre.

Descripció:

Aplicació per al registre documental general de la UIB.

Aplicació d'avaluació de la tasca docent

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària  (SEQUA).

Descripció:

Aplicació per a efectuar les tasques relacionades amb l'avaluació de la tasca docent del professorat de la UIB. Inclou, entre d'altres:

 • Aplicació per a l'avaluació de la tasca docent.
 • Integració de consultes de planificació i informes personalitzats a UIBdigital.

Aquest servei no inclou l'atenció a l'usuari final (alumnat, PDI, etc.) ja que és una funció del SEQUA.

Aplicació d'avaluació per competències

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del Servei de Recursos Humans.

Descripció:

Aplicació per a l'avaluació per competències.

Aplicació del Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP)

 

Destinataris:

 • Personal de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) dedicats al Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP).

Descripció:

Aplicació de gestió per al Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP).

Aplicatiu de gestió d'oferta formativa (GOF)

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) dels serveis administratius de Sa Riera.

Descripció:

Aplicació per a la gestió de l'oferta formativa que es tramita només des dels Serveis Administratius de Sa Riera.

Aplicació de reserva d'espais

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) que realitza tasques de reserva d'espais.

Descripció:

Aplicació per a la gestió de reserves de qualsevol tipus d'espai de la UIB (aules, salons d'actes, etc.).

Targeta universitària

 

Destinataris:

 • Alumnat
 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

La targeta universitària permet, entre d’altres, l’acreditació del seu titular com a membre de la comunitat universitària, la identificació electrònica a certes aplicacions o la signatura electrònica amb certificats digitals.

Gestió d'enquestes a UIBdigital

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

Gestió de l'aplicació d'enquestes de UIBdigital, que inclou:

 • Planificació temporal de les enquestes que es volen publicar a UIBdigital de tots els serveis.
 • Creació i publicació d'enquestes a UIBdigital.
 • Entrega d'informes de resultats de les enquestes processades.
Punts d'ajuda i guàrdies puntuals per suport a les TIC

 

Destinataris:

 • Alumnat
 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

L'objectiu dels punts d'ajuda és donar suport en diferents aspectes de les tecnologies de la informació als membres de la comunitat universitària en temes concrets i en moments en què es preveu molta afluència de gent o un gran nombre d'incidències; com per exemple el procés de matrícula o la configuració de Wi-Fi a començament de curs.

Automatització de processos administratius (tràmits electrònics)

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Aquest servei ofereix una eina electrònica per a tramitar els processos administratius de manera àgil, fàcil i senzilla dins UIBdigital. Amb aquest servei s’assessora i es dóna suport a l’automatització i formalització de processos administratius. Finalment, els processos formalitzats s’implementen dins l’entorn de UIBdigital.

Serveis de suport al lloc de treball

Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU)

Destinataris:

 • Alumnat
 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

El Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) actua com a únic punt de contacte entre els usuaris de tots els serveis d'aquest Catàleg i el Centre de Tecnologies de la Informació (CTI).

L'horari del Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) és de 8:00h fins les 20:00h.

El Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) atén:

Entorn de treball del PAS

 

Destinataris:

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Aquest servei ofereix a alguns membres del personal d'administració i serveis (PAS) de la UIB una plataforma informàtica que inclou un ordinador amb un conjunt bàsic de programari (ofimàtica, antivirus, aplicacions institucionals, etc.) i altres dispositius.

Per a poder utilitzar aquests ordinadors són necessàries les credencials institucionals de la UIB (nom d'usuari i clau d'accés).

El servei inclou, entre d'altres:

 • Administració i manteniment dels ordinadors de PAS.
 • Instal·lació i configuració de perifèrics: impressores, escàners, etc.
 • Gestió de les quotes d'espai assignades als usuaris.
 • Còpia de seguretat diària.
Impressió en xarxa

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Aquest servei permet emprar les impressores compartides, algunes de les quals disposen d'altres funcions com ara fax, fotocopiadora i escàner.
 

Microsoft Office 365

 

Destinataris:

 • Alumnat
 • Personal Docent i Investigador (PDI)

Descripció:

La UIB proporciona accés a Office 365. Cada usuari disposa d'una subscripció gratuïta al seu programari Microsoft Office 365 ProPlus, que inclou les últimes versions de Word, Excel i PowerPoint, Publisher i Access (aquests dos últims només per a PC). També permet utilitzar aquestes aplicacions en el núvol, on cada usuari també té 1 TB d'emmagatzematge en un compte OneDrive per poder tenir organitzats tots els documents de treball i de consulta.

Per a l'alumnat matriculat a la UIB, a més dels serveis anteriors, es proporciona un compte de correu electrònic institucional.

Correu electrònic
Comptes de correu electrònic per a l'alumnat

 

Destinataris:

 • Alumnat

Descripció:

La UIB proporciona un compte de correu electrònic institucional per a l'alumnat matriculat a la UIB. Per tant, les comunicacions de la Universitat amb els estudiants mitjançant correu electrònic es faran únicament a través de l'adreça de correu electrònic institucional.

Podeu accedir a aquest compte mitjançant el portal estudiant.uib.cat, introduint-hi les credencials corporatives que s'utilitzen per accedir a UIBdigital.

Aquest compte va lligat a Microsoft Office 365, que a més, ofereix tot un seguit de programes que podreu consultar al servei de Microsoft Office 365.

Comptes de correu electrònic per al personal

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

El servei de correu electrònic de la UIB:

 • Permet als seus usuaris accedir al correu corportatiu de la Universitat via web: UIBmail.
 • Permet disposar de llistes de distribució i àlies de correu.
 • Disposa d'un sistema antispam per a minimitzar els efectes del correu brossa.
 • Inclou la còpia de seguretat de les bústies del correu institucional.
Entorn col·laboratiu

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

UIBmail ofereix algunes utilitats col·laboratives, entre d'altres, aquestes:

 • Calendaris compartits
 • Arxius compartits amb InfoStore
 • Llibretes de contactes compartides
Llistes de distribució de correu electrònic

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

 Les llistes de distribució de correu electrònic:

 • Enviar correu a múltiples usuaris de forma simultània.
 • Afegir i eliminar usuaris o grups d'usuaris a una llista.
 • Editar propietaris de la llista.
 • Editar moderadors de la llista.
 • Permet als usuaris administrar les seves llistes de correu des del servidor de llistes de correu de la UIB.

S'ha de tenir en compte que els usuaris no poden crear les seves llistes de distribució huran de contactar amb el CTI per a la seva creació. A UIBdigital, a l'apartat de Gestions i Serveis > Suport podeu enviar un tiquet per sol·licitar una nova llista de distribució de correu electrònic.

Xarxa
Xarxa cablejada

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres (IMEDEA, FUEIB, FugUIB, etc.)

Descripció:

És el servei d'accés a la xarxa de comunicacions de dades cablejada de la UIB. Per a gaudir d’aquest servei, els dispositius (ordinadors, impressores, servidors, etc.) s’han de connectar per cable a les preses de dades que formen part de la infraestructura de cablejat estructurat dels edificis.

La finalitat d’aquest servei és connectar dispositius, de forma estable i/o permanent, a la xarxa de comunicacions de la UIB. Per a connectivitat de dispositius de forma temporal o en ubicacions i espais comuns, o que requereixen de mobilitat, és recomanable l'accés a la xarxa mitjançant la infraestructura de xarxa sense fils (Wi-Fi).

El servei inclou:

 • Gestió de sol·licituds d’alta i baixa de preses de dades.
 • Assignació de la configuració de xarxa dels dispositius.
 • Manteniment i configuració de la infraestructura.
Xarxa sense fils (Wi-Fi)

 

Destinataris:

 • Alumnat.
 • Personal Docent i Investigador (PDI).
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS).
 • Altres usuaris.

Descripció:

El servei d'accés a la xarxa sense fils (Wi-Fi) de la UIB permet l'accés a Internet i a certs recursos de la Universitat, sense la necessitat de disposar d'una connexió física, afavorint així la mobilitat dels usuaris.

A més, la xarxa sense fils de la UIB forma part de la iniciativa internacional Eduroam (Educational Roaming), infraestructura mundial de xarxa sense fils que permet la mobilitat entre les institucions que en són participants.

Els usuaris de les institucions associades al projecte Eduroam poden accedir, amb les credencials (nom d'usuari i clau) que empren a la seva institució, a qualsevol de les xarxes sense fils de les institucions que formen part d'Eduroam.

Xarxa privada virtual VPN

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

Servei d'accés remot i segur a la xarxa de la Universitat. Aquest servei fa ús de la tecnologia VPN (acrònim de Virtual Private Network, Xarxa Privada Virtual) que estableix un canal segur entre l'equip de l'usuari, ubicat a qualsevol xarxa amb accés a Internet, i la xarxa privada corporativa de la Universitat.

El servei inclou:

 • Gestió de sol·licituds i credencials d'accés al servei
 • Manteniment i configuració de la infraestructura
 • Gestió de polítiques i mesures de seguretat per a configuracions i accessos d'usuaris a determinats recursos de xarxa
Suport a l'administració electrònica

 Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Assessorar i donar suport a l’ús de la firma electrònica a la UIB. Explicar el funcionament dels certificats més habituals usats als programes ofimàtics de la UIB i a les aplicacions web de l’administració. També oferir assessorament a la forma d’obtenir un certificat vàlid per a fer els tipus de firma que requeresquin. Donar suport al programari dels ordinadors usats als serveis administratius per permetre la utilització dels certificats més habituals per usar firma electrònica avançada i reconeguda (DNI electrònic, Certificat software de la FNMT).

Entorn laboral del treballador dins UIBdigital

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Conjunt d'aplicacions web accessibles des d'UIBdigital per auto-gestionar i consultar la informació laboral, que inclou, entre d'altres:

 • Control horari
 • Control de vacances
 • Consulta de la nòmina
Software a la UIB

Destinataris:

 • Alumnat
 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

La UIB ofereix a la comunitat universitària llicències de software puntuals, que serveixen per donar suport a l'activitat acadèmica.
Per altra banda la UIB posa al vostre abast el portal web Softlliure. Aquí trobareu una relació de programes de codi obert d’interés per a la comunitat universitària, amb una petita descripció i enllaços de descàrrega. Es presenta agrupat per temes, per usos acadèmics i oferint alternatives al software privatiu més comú. Molt d'aquest programari lliure el trobareu instal·lat als escriptoris virtuals d’alumnes

Zoom

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Zoom és un programa de videoconferències desenvolupat per Zoom Video Communications que permet reunir-se vitrtualment amb altres persones. Destaca per la seva senzilla interfície i usabilitat, independentment de l'experiència tecnològica.

Les seves principals característiques són: reunions individuals, videoconferències en grup, compartició de pantalla, connectors, extensions de navegador i la possibilitat de gravar reunions.

Està disponible per a la gran majoria de sistemes operatius: Windows, Linux, MacOS, iOS i Android.

Accés al Zoom de la UIB

Serveis de suport a infraestructures TI

Web hosting de les unitats de la UIB

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Servei d'allotjament web (web hosting) per a Facultats, Escoles, Departaments i grups de recerca, per tal que disposeu d'un espai on emmagatzemar tota la informació necessària del web (informació, imatges, etc.).

Housing de servidors

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

Servei d'allotjament de servidors dins la infraestructura informàtica de la Universitat. D'aquesta manera els usuaris podran estalviar diners en el manteniment de les seves màquines, a més d'alliberar l'espai físic que ocupen.

Clúster de càlcul de la UIB

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Altres usuaris

Descripció:

La infraestructura de la Universitat posa a disposició dels membres de la comunitat investigadora de la UIB un clúster de càlcul per dur a terme treballs d’investigació. A més, degut a les col·laboracions que fan els distints grups d'investigació amb membres/grups d'altres universitats, pot ser necessari també donar accés al clúster a algun membre extern.

Altres serveis

Programa de reutilització d'equipament informàtic (UIB Reutilitza)

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Altres usuaris

Descripció:

Aquest programa estableix els mecanismes formals per a la reutilizació de material informàtic de la UIB, fomentant la reutilització interna a la mateixa UIB i destinant material reutilitzable a projectes de cooperació al desenvolupament i altres iniciatives d'interès social.

Gràcies a aquest programa, s’aconsegueix una recollida i reaprofitament d’equipament informàtic molt més sòlid i eficaç i a més fomenta les línies de la sostenibilitat i la solidaritat de la UIB envers entitats externes amb finalitat social.  

Correcció de proves externes a la UIB amb lectora de marques òptiques

 

Destinataris:

 • Altres usuaris

Descripció:

El CTI ofereix un servei de lectura de proves tipus test externes a la UIB (proves selectives, etc.) mitjançant una lectora de marques òptiques. El resultat i les estadístiques obtingudes de la correcció o la lectura es poden entregar en paper i/o en versió digital.

Lectura d'enquestes amb lectora de marques òptiques

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Descripció:

El CTI ofereix un servei de captura massiva de dades (enquestes, etc.), mitjançant una lectora de marques òptiques.

Es pot escollir el tipus de resultat de la lectura de l'enquesta:

 • Lectura simple: un arxiu amb la digitalització de les respostes dels fulls de marques òptiques sense cap tipus de tractament
 • Pre-tractament de les dades: una estadística senzilla de les dades llegides dels fulls de marques òptiques (freqüències i quantitats)
Lloguer d'aules d'informàtica a entitats externes

 

Destinataris:

 • Altres usuaris

Descripció:

La UIB posa a disposició d'entitats externes les seves aules d'informàtica per cobrir la necessitat de gaudir d'un espai ample amb un gran nombre d'ordinadors (proves selectives, etc.), sempre que es complesquin els requisits tècnics i organitzatius establerts.

Per sol·licitar aquest servei heu de contactar amb el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

 

Xarxa sense fils (Wi-Fi) per a actes diversos

 

Destinataris:

 • Personal Docent i Investigador (PDI) responsable de l'esdeveniment
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) responsable de l'esdeveniment
 • Altres usuaris

Descripció:

La xarxa sense fils també es troba disponible per als assistents d'actes diversos relacionats amb l'activitat acadèmica i investigadora de la UIB (seminaris, congressos, reunions, etc.) que es realitzin als espais de la Universitat.