Escoltar

Administració electrònica

L’administració electrònica és el nom que es dóna a l’ús de les tecnologies de la informació en l’administració, modernitzant i automatitzant processos tradicionals i emprant eines com la firma electrònica, tot amb validesa i seguretat jurídica, per agilitzar la interacció amb els ciutadans. 

Legislació aplicable

Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, sobre l’expedició del document nacional d’identitat i els seus certificats de signatura electrònica.

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica.

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica.

Cursos d'Administració Electrònica

Presentacions dels cursos d'administració electrònica del pla de formació 2013.

Presentacions dels cursos d'administració electrònica del pla de formació 2014.

Glossari

Tot seguit es mostra un glossari de termes relacionats amb Administració Electrònica.

Documents relacionats