Escoltar

Actuació administrativa automatitzada

És l'actuació administrativa produïda per un sistema d’informació adequadament programat sense necessitat d’intervenció d’una persona física en cada cas singular. Inclou la producció d’actes de tràmit o resolutoris de procediments, així com de mers actes de comunicació.

Aquest concepte està definit en l'annex de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. («BOE» 150, de 23-6-2007.).

Es refereix, segons l'article 38, a procediments que s'acaben de manera automatitzada per mitjans electrònics.

Segons l'article 39, són responsabilitat d'un òrgan concret de l'administració, amb un responsable, i han de tenir un procediment especificat i conegut.

La FNMT emet certificats d'actuació administrativa automatitzada, també anomenats segells electrònics.