Certificat digital

Un certificat digital és un document digital mitjançant el qual un tercer confiable (una autoritat de certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d’un subjecte o entitat i la seva clau pública.

Si bé existeixen variats formats per a certificats digitals, els més comunament emprats es regeixen per l’estàndard UTU-T X.509. El certificat conté usualment el nom de l’entitat certificada, un nombre de sèrie, data d’expiració, una còpia de la clau pública del titular del certificat (utilitzada per a la verificació de la seva signatura digital) i la signatura digital de l’autoritat emissora del certificat de manera que el receptor pugui verificar que aquesta última ha establert realment l’associació.
Un certificat emès per una entitat de certificació autoritzada, a més d’estar signat digitalment per aquesta, ha de contenir almenys el següent:

  • Nom, adreça i domicili del subscriptor.
  • Identificació del subscriptor nomenat en el certificat.
  • El nom, l’adreça i el lloc on realitza activitats l’entitat de certificació.
  • La clau pública de l’usuari.
  • La metodologia per a verificar la signatura digital del subscriptor imposada en el missatge de dades.
  • El nombre de sèrie del certificat.
  • Data d’emissió i d'expiració del certificat

Els legisladors empren el terme Certificat electrònic.

Altres pàgines relacionades