Escoltar

Certificat electr˛nic

La legislació defineix un certificat electrònic com un document electrònic, signat electrònicament per un prestador de serveis, que vincula les eines de signatura electrònica en poder de cada usuari amb la seva identitat persona i d’aquesta manera el donen a conèixer en l’àmbit telemàtic com a signant.

De la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. («BOE» 304, de 20-12-2003.).

L'article 6 diu: Un certificat electrònic és un document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant i confirma la seva identitat. El signant és la persona que posseeix un dispositiu de creació de signatura i que actua en nom propi o en nom d’una persona física o jurídica a la qual representa.

Per a una descripció més detallada veure Certificat digital.

Altres pÓgines relacionades