Escoltar

Dispositiu segur de creació de signatura

Dispositiu criptogràfic que està certificat amb la norma CWA 14169:2004 i serveix per aplicar les dades de firma seguint els requeriments definits a l'article 24.3 de la llei 59/2003 de firma electrònica.

En la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. («BOE» 304, de 20-12-2003.) defineix en l'article 24.3: Un dispositiu segur de creació de signatura és un dispositiu de creació de signatura que ofereix, almenys, les garanties següents: a) Que les dades utilitzades per generar signatura es poden produir només una vegada i assegura raonablement el seu secret. b) Que existeix una seguretat raonable del fet que les dades utilitzades per generar signatura no poden ser derivades de les de verificació de signatura o de la mateixa signatura i del fet que la signatura està protegida contra la falsificació amb la tecnologia existent en cada moment. c) Que les dades de creació de signatura poden ser protegides de forma fiable pel signant contra la seva utilització per tercers. d) Que el dispositiu utilitzat no altera les dades o el document que s’hagi de signar ni impedeix que aquest es mostri al signant abans del procés de signatura.

L'article 27 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. («BOE» 304, de 20-12-2003.) exigeix que els dispositius segurs de creació de firma han d'estar certificats. La certificació està definida en Official Journal of European Union, 15.7.2003 i és la CWA 14169:2004

Aquests dispositius són requerits per generar signatura electrònica reconeguda.

Altres pàgines relacionades