Escoltar

Document electr˛nic

Un document electrònic és el document redactat en suport electrònic que incorpori dades que estiguin signades electrònicament.

El document electrònic és suport de: a) Documents públics, perquè estan signats electrònicament per funcionaris que tenen legalment atribuïda la facultat de donar fe pública, judicial, notarial o administrativa, sempre que actuïn en l’àmbit de les seves competències amb els requisits que exigeix la Llei en cada cas. b) Documents expedits i signats electrònicament per funcionaris o empleats públics en l’exercici de les seves funcions públiques, d’acord amb la seva legislació específica. c) Documents privats.

Els documents a què es refereix l’apartat anterior tenen el valor i l’eficàcia jurídica que correspon a la seva respectiva naturalesa, de conformitat amb la legislació que els és aplicable.
El suport en el qual estiguin les dades signades electrònicament és admissible com a prova documental en judici. Si s’impugna l’autenticitat de la signatura electrònica reconeguda, amb la qual s’hagin signat les dades incorporades al document electrònic, s’ha de comprovar que el prestador de serveis de certificació, que expedeix els certificats electrònics, compleix tots els requisits que estableix la Llei pel que fa a la garantia dels serveis que presta en la comprovació de l’eficàcia de la signatura electrònica, i en especial, les obligacions de garantir la confidencialitat del procés així com l’autenticitat, la conservació i la integritat de la informació generada i la identitat dels signants. Si s’impugna l’autenticitat de la signatura electrònica avançada, amb la qual s’hagin signat les dades incorporades al document electrònic, cal atenir-se al que estableix l’apartat 2 de l’article 326 de la Llei d’enjudiciament civil.

De la Llei 59/2003 de signatura electrònica, articles 5 a 8.

Altres pÓgines relacionades