Escoltar

Notificació

Acte de comunicació autèntica d’una resolució administrativa a partir del qual comença a córrer el termini per a complir allò que hom ha decidit, exercitar accions o interposar recursos. És requisit d’eficàcia perquè els actes administratius afectin els drets o els interessos dels administrats.